Do you like taking photos? Do you love Sunlee’s products?

Well, this competition is absolutely for you!

During this November 2020, we are looking for the best picture of Sunlee’s products around your area. It can be your nearest supermarkets, markets or groceries.

The best pictures will be featured on the Sunlee Facebook Fanpage and as a bonus, each winner can win the prize of $50 Premium Food Package or $100 Premium Food Package from Sunlee

Bạn yêu thích chụp hình? Bạn thích sản phẩm của Sunlee?

Nếu vậy thì cuộc thi này là dành cho bạn!

Trong tháng 11 năm 2020 này, chúng tôi sẽ tìm kiếm bức ảnh đẹp nhất về các sản phẩm của Sunlee xung quanh khu vực của bạn. Nơi đó có thể là siêu thị, chợ hoặc cửa hàng tạp hóa gần bạn nhất.

Những bức ảnh đẹp nhất sẽ được đăng trên Sunlee Facebook Fanpage và ngoài ra, mỗi người thắng cuộc còn có thể nhận được giải thưởng là combo nguyên liệu nấu ăn cao cấp trị giá $50 hoặc $100 từ Sunlee

How to participate?
(Làm thế nào để tham gia?)

01

Simply take a picture of Sunlee Buddha Rice or Sunlee Buddha Coconut Cream around your neighbors’ markets.
(Đơn giản chỉ cần chụp ảnh sản phẩm Sunlee Buddha Rice hoặc Sunlee Buddha Coconut Cream quanh khu vực của bạn.)

02

Upload the picture in this link
(Đăng hình ảnh của bạn tại link này)

Your picture will the automatically be displayed in the gallery below where people can vote for the best picture. The 3 pictures with most votes win the prize!  

Ảnh của bạn sẽ tự động được hiển thị trong thư viện bên dưới, nơi mọi người có thể bình chọn cho bức ảnh đẹp nhất. 3 bức tranh được bình chọn nhiều nhất sẽ giành được giải thưởng!

Join now